Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

Wymagane dokumenty

· Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów Druk wniosku do pobrania: w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, pok. nr 10,   Biuro Obsługi Interesanta

lub na stronie internetowej Gminy Gołańcz www.bip.golancz.pl

·  Do wniosku należy dołączyć:

- Zgodę właściciela na usunięcie drzew/krzewów - w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem.

- Zgodę wszystkich współwłaścicieli – dotyczy posesji stanowiącej współwłasność.

- W przypadku gdy zezwolenie zostało już wydane a nie wykonano prac w terminie wskazanym w decyzji, należy złożyć wniosek o zmianę terminu wykonania prac

·  Druk wniosku do pobrania:

- w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, pok. nr 10 , Biuro Obsługi Interesanta

- lub na stronie internetowej Gminy Gołańcz  www.bip.golancz.pl

Miejsce złożenia dokumentów

Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska pok. 10

Złożenie dokumentów: pokój nr 10 lub Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 3

Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 10.

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Zezwolenie (na życzenie interesanta) może zostać wysłane listem poleconym.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie

skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) dział III poz. 44 kol. zwolnienia pkt. 6 w powiązaniu z art. 86

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Sposób załatwienia:

1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.

2. Dołącz do wniosku ewentualne załączniki.

3. Złóż wniosek w Biurze Obsługi Interesanta.

4. Termin oględzin zostanie wyznaczony przez pracownika zajmującego się sprawą, o czym zostaniesz poinformowany telefonicznie bądź listownie.

5. Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Ciebie o możliwości odebrania dokumentu.

Podstawa prawna

  • Art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)
  • Dział III poz. 44 kol. zwolnienia pkt. 6 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ( ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła) za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

· Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody uzyskanie zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew lub krzewów:

1) w lasach;

2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

3) na plantacjach drzew i krzewów;

4) których wiek nie przekracza 10 lat;

5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

6) (uchylony),

7) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

10) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

· Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od przesadzenia ich w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia innymi drzewami i krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

· Uwaga: za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie drzew lub krzewów wymierza się administracyjną karę pieniężną.· Dodatkowych informacji udziela pracownik Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa Joanna Osiecka pok. nr. 10, 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3682
03 kwietnia 2013 14:56 Krzysztof Rakoczy - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2013 14:55 Krzysztof Rakoczy - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2013 14:55 Krzysztof Rakoczy - Usunięcie załącznika.