Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

Wymagane dokumenty

· Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów Druk wniosku do pobrania: w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, pok. nr 10,   Biuro Obsługi Interesanta

lub na stronie internetowej Gminy Gołańcz www.bip.golancz.pl

·  Do wniosku należy dołączyć:

1. Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów*.


2. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji*.


3. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomościi obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości*.


4. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy: Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych)*.


5. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.


6. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.

·  Druk wniosku do pobrania:

- w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, pok. nr 10 , Biuro Obsługi Interesanta

- lub na stronie internetowej Gminy Gołańcz  www.bip.golancz.pl

Miejsce złożenia dokumentów

Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska pok. 10

Złożenie dokumentów: pokój nr 10 lub Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 3

Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 10.

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Zezwolenie (na życzenie interesanta) może zostać wysłane listem poleconym.

Opłaty

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów uregulowane są art 84 i 85 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Stawki opłat  obliczane na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Sposób załatwienia:

1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.

2. Dołącz do wniosku załączniki.

3. Złóż wniosek w Biurze Obsługi Interesanta.

4. Termin oględzin zostanie wyznaczony przez pracownika zajmującego się sprawą, o czym zostaniesz poinformowany telefonicznie bądź listownie.

5. Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Ciebie o możliwości odebrania dokumentu.

Podstawa prawna

  • Rozdział 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2020 r.   poz. 55 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ( ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła) za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

· Zgodnie z art. 83f ustawy o ochronie przyrody uzyskanie zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew lub krzewów:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

· Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od przesadzenia ich w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia innymi drzewami i krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

· Uwaga: za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie drzew lub krzewów wymierza się administracyjną karę pieniężną.·

Dodatkowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska , Marta Belter pok. nr. 10, 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marta Belter
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 4229
16 stycznia 2020 08:30 (Anna Skotowska) - Aktualizacja danych sprawy.
16 stycznia 2020 08:29 (Anna Skotowska) - Aktualizacja danych sprawy.
16 stycznia 2020 08:28 (Anna Skotowska) - Aktualizacja danych sprawy.