Przetargi

Wybierz rok

Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Nazwa zadania: Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe , nr ogłoszenia BZP: 349134-2016 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:...

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy – VIII etap

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.golancz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nr ogłoszenia BZP: 322498 - 2016 z dnia 2016-10-12 r. Nazwa zadania

Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nazwa zadania: Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy Nr ogłoszenia BZP: Ogłoszenie nr 301776 - 2016 z dnia 2016-08-19 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamów