Konkursy - archiwum

Sprostowanie ogłoszenia o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873) i uchwały nr XII/90/07 Rady Miasta i Gminy Gołańcz, z dnia 26 września 2007 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 cyt. wyżej ustawy .....

prostuje ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.

IV. Termin składania ofert :

1. Oferty na realizację zadania publicznych podmioty uprawnione składają w terminie do 25.05.2008 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.” z zaznaczeniem numeru zlecanego zadania.

3. Oferta powinna zawierać dane określone w art.14 ustawy o działalności pożytku publicznego, a jego wzór zamieszczony jest w załączniku Nr 1 do Rozp Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. (Dz.U.Nr 193 poz.1891).

4. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny wypis z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia), dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Krajowych Rejestrze Sądowym

b) aktualny dokument potwierdzający prawo występowania w obrocie prawnym (lub potwierdzoną odpis)

c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu.

d) oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.

1. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywania wyboru oferty.

1. Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty do 30.05.2008 r a wyniki ogłoszone w terminie do 09.06.2008r.

2. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokona komisja konkursowa powołaną przez Burmistrza, kierując się kryteriami określonymi w art. 15 ustawy o dział. pożytku publicznego, oraz w dziale VI Załącznika Nr 1 do Uchwały nr XII/90/07 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26.09.2007 r.

VI. Informacje dodatkowe

Więcej szczegółów otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gołańczy ul. dr P. Kowalika 2 pok.10, lub telefonicznie (067)2615911.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2008 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 912
05 czerwca 2008 08:41 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.
29 kwietnia 2008 12:43 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie dokumnetu.