Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wymagane dokumenty

Producenci rolni powinni przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek
  2. Numer rachunku bankowego (o ile taki posiadają)
  3. Umowy dzierżaw (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem - dot. producentów rolnych użytkujących grunty na podstawie umowy dzierżawy)
  4. Poświadczenie przedstawionych umów dzierżaw (Załącznik 1)
  5. Numer z Krajowego Rejestru Sądowego (dot. producentów, którzy podlegają wpisowi)
  6. Informacje o liczbie sztuk DJP bydła wystawionego przez ARiMR 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 3

poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach : 


a) 1
 - 30 kwietnia każdego roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,


b)  
1 - 31 października każdego roku r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, które należy wnieść w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

Inne informacje

* Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych - 100 litrów

* Stawka zwrotu podatku akcyzowego z 1 litra oleju napędowego w 2019 roku wynosi 1,00 zł

* Limit zwrotu podatku akcyzowego z 1 ha użytków rolnych w 2019 roku wynosi 100 zł (100 * 1,00 zł) oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba duzych jednostek przeliczeniowych bydła

Sprawę prowadzą:

1. stanowisko ds. wymiaru podatku pok. nr 14 - 67 26 83 315

2. stanowisko ds księgowości podatkowej pok. nr 16 - 67 26 83 319

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2013 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1765
11 stycznia 2019 12:44 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
11 stycznia 2019 12:41 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
11 stycznia 2019 12:37 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.