Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wymagane dokumenty

Producenci rolni powinni przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek
  2. Numer rachunku bankowego (o ile taki posiadają)
  3. Umowy dzierżaw (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem - dot. producentów rolnych użytkujących grunty na podstawie umowy dzierżawy)
  4. Poświadczenie przedstawionych umów dzierżaw (Załącznik 1)
  5. Numer z Krajowego Rejestru Sądowego (dot. producentów, którzy podlegają wpisowi)

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 3

poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach : 


a) 
2 - 30 kwietnia 2013r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,


b)  
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 379) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, które należy wnieść w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

Inne informacje

* Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych - 86 litrów
* Stawka zwrotu podatku akcyzowego z 1 litra oleju napędowego w 2013 roku wynosi 0,95 zł
* Limit zwrotu podatku akcyzowego z 1 ha użytków rolnych w 2013 roku wynosi 81,70 zł (86 * 0,95zł)

Sprawę prowadzi stanowisko ds. wymiaru podatku pok. nr 14

Telefon 67 26 83 315

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2013 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1398
26 sierpnia 2013 14:22 Krzysztof Rakoczy - Dodanie załącznika.
26 sierpnia 2013 14:21 Krzysztof Rakoczy - Utworzenie sprawy.