Postępowanie w sprawie zameldowania/ wymeldowania z pobytu stałego bądź czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Umotywowane podanie o zameldowanie/ wymeldowanie skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz (w podaniu należy podać nazwiska i adresy dwóch świadków, którzy potwierdzą fakt zamieszkiwania bądź opuszczenia lokalu).
2. Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, akt notarialny, umowa o przydziale lokalu).

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Ewidencja Ludności pok nr 5
ul. dra P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
tel. (067) 26-83-323 (067) 26-15-911 w.23

Opłaty

• za wniosek – 10,00 zł,
Opłatę skarbową należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy. 

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni.
Decyzja administracyjna, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać:
• decyzji administracyjnej o wymeldowaniu/ zameldowaniu,
• decyzji administracyjnej o odmowie wymeldowania/ zameldowania,
• decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania.
Odbiór decyzji następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej przez organ I instancji (decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz) przysługuje pisemne odwołanie do organu II instancji (Wojewoda Wielkopolski) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz.

Inne informacje

1. Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący), z którego ma nastąpić wymeldowanie.
2. Opłata skarbowa za zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania wynosi 10,00 zł.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
ul. dra. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
Stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw obywatelskich
tel. (067) 26-83-323 (067) 26-15-911 w.23

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21-10-2015
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw obywatelskich zastępca Kierownika USC.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3343
21 października 2015 14:51 Krzysztof Rakoczy - Aktualizacja danych sprawy.
13 grudnia 2008 10:01 Krzysztof Rakoczy - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2008 09:10 Krzysztof Rakoczy - Utworzenie sprawy.