Przetargi

Zawiadomienie o złozeniu odwołania Budowa kanalizacji sanitarnej Buszewo-Czesławice

 

ZP 341/03/10

 

OTRZYMUJĄ :

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOZYLI OFERTY

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O ZŁOŻENIU ODWOŁANIA

 

Działając na podstawie art. 185  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ), zawiadamia się ,że w postępowaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej Buszewo-Czesławice” zostało wniesione odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

 

 

Treść odwołania w załączeniu

 

Mając  powyższe na uwadze  oraz zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wzywa wykonawców do przyłączenie się do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

                                                                                                                                      /-/BURMISTRZ

                                                                                                                                 Miasta i Gminy Gołańcz

                                                                                                                             mgr inż. Mieczysław Durski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2010 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Bielecki
Ilość wyświetleń: 2284
31 marca 2010 12:22 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.
31 marca 2010 12:13 (Bartosz Bielecki) - Zmiana treści dokumnetu.
31 marca 2010 12:13 (Bartosz Bielecki) - Utworzenie dokumentu.