Przetargi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr ogłoszenia BZP:  647516-N-2018 z dnia 2018-11-14 r.

Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Gołańcz, krajowy numer identyfikacyjny 000528209, ul. Dr P. Kowalika  2 , 62-130  Gołańcz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48672615911, e-mail miastoigmina@golancz.pl, faks +48672683312.
Adres strony internetowej (URL): www.golancz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
www.bip.golancz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.bip.golancz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ulica Doktora Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
Adres: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ulica Doktora Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz
Numer referencyjny: ZP.271.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położnych na terenie miasta i gminy Gołańcz. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również transport odebranych odpadów do właściwych instalacji.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90510000-5

90511000-2

90511200-4

90511300-5

90511400-6

90512000-9

90513000-6

90513100-7

90514000-3

90524000-6

90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada:

I. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gołańcz wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) o następujących kodach: 1. odpady komunalne zmieszane (kod odpadu 20 03 01) 2. odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 39 ) 3. odpady szkła oraz opakowań ze szkła (kod 15 01 07, 20 01 02) 4. odpady papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury (kod 15 01 01, 20 01 01 ) 5. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (trawa, chwasty, liście, gałęzie) (kod 20 02 01, 20 01 08) 6. odpady – przeterminowane leki (kody 20 01 31*, 20 01 32) 7. odpady- zużyte baterie i akumulatory (20 01 35*, 20 01 34*) 8. odpady- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) 9. odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów i innych robót budowalnych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonanie robót (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 03 80 ) 10. odpady- zużyte opony (16 01 03) 11. odpady komunalne obejmujące: chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), odpady wielkogabarytowe, tekstylia i odzież (kody 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 03 07, 16 01 03, 20 01 10, 20 01 11 )

 II. zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018 r., poz. 992 ze zm.), w zakresie: a) odpady komunalne zmieszane (kod odpadu 20 03 01) b) odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 39 ) c) odpady szkła oraz opakowań ze szkła (kod 15 01 07, 20 01 02) d) odpady papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury(kod 15 01 01, 20 01 01 ) e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (trawa, chwasty, liście, gałęzie) (kod 20 02 01, 20 01 38) f) odpady – przeterminowane leki (kody 20 01 31*, 20 01 32) g) odpady- zużyte baterie i akumulatory (20 01 35*, 20 01 34*) h) odpady- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) i) odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonanie robót (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 03 80 ) j) odpady- zużyte opony (16 01 03) k) odpady komunalne obejmujące: chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), odpady wielkogabarytowe, tekstylia i odzież (kody 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 03 07, 16 01 03, 20 01 10, 20 01 11 )
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

1. Należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) usługi w zakresie odbioru odpadów o łącznej wielkości co najmniej 1 000 Mg w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku wykazania się usługą/usługami niezakończonymi (trwającymi) Wykonawca, aby potwierdzić spełnienie ww. warunku musi wykazać, iż w ramach tych usług wykonał odbiór odpadów o łącznej wymaganej wielkości tj. 1000 Mg.

2. Dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości minimum: 1) dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; 2) dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o ładowności pow. 3,5 ton; 3) jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 4) jeden pojazd - śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z rejonu nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, wielolokalowymi lub posesji o utrudnionym dojeździe w tym o wąskich, ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach; 5) jednej bazy magazynowo – transportowej spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj. a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit a) SIWZ (powyżej), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3 powyżej stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI ust. 4 SIWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj. a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gołańcz wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) o następujących kodach: • odpady komunalne zmieszane (kod odpadu 20 03 01) • odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 39 ) • odpady szkła oraz opakowań ze szkła (kod 15 01 07, 20 01 02) • odpady papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury(kod 15 01 01, 20 01 01 ) • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (trawa, chwasty, liście, gałęzie) (kod 20 02 01, 20 01 08) • odpady – przeterminowane leki (kody 20 01 31*, 20 01 32) • odpady- zużyte baterie i akumulatory (20 01 35*, 20 01 34*) • odpady- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) • odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów i innych robót budowalnych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonanie robót (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 03 80 ) • odpady- zużyte opony (16 01 03) • odpady komunalne obejmujące: chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), odpady wielkogabarytowe, tekstylia i odzież (kody 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 03 07, 16 01 03, 20 01 10, 20 01 11 ) W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który będzie odpowiadał za realizację prac objętych przedmiotowym wpisem do rejestru b) zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018 r., poz. 992 ze zm.), w zakresie: • odpady komunalne zmieszane (kod odpadu 20 03 01) • odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 39 ) • odpady szkła oraz opakowań ze szkła (kod 15 01 07, 20 01 02) • odpady papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury(kod 15 01 01, 20 01 01 ) • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (trawa, chwasty, liście, gałęzie) (kod 20 02 01, 20 01 08) • odpady – przeterminowane leki (kody 20 01 31*, 20 01 32) • odpady- zużyte baterie i akumulatory (20 01 35*, 20 01 34*) • odpady- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) • odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonanie robót (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 03 80 ) • odpady- zużyte opony (16 01 03) • odpady komunalne obejmujące: chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), odpady wielkogabarytowe, tekstylia i odzież (kody 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 03 07, 16 01 03, 20 01 10, 20 01 11 ) W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który będzie odpowiadał za realizację prac objętych przedmiotowym zezwoleniem 4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ; 5. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7a i 7b do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, (zgodnie z którym: „Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; • firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; • ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach” przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji złożonego oświadczenia, gdy w toku postępowania zmieni się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2)Pełnomocnictwo wystawione w sposób określony w przepisami prawa cywilnego, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone przez notariusza.

3)W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp).

 4) formularz oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Wysokość wadium ustala się w kwocie: 20.000,00zł słownie : dwadzieścia tysięcy złotych 00/100. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział Gołańcz Nr rachunku:90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz.110 ze zm.). 3. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 2 lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu: 3.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 3.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 2 lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 2. lit. b) - e) SIWZ(w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz „oznaczenie sprawy: ZP.271.14.2018. 9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Dodatkowe usługi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy: 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp jest niedopuszczalna. 3. Przewiduje się możliwości zmiany umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji w następujących sytuacjach: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, 3) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa. Przez siłę wyższą Zamawiający rozumie pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 4) nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto bez konieczności sporządzania aneksu, 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w zakresie nazwy ulicy, wsi, rodzaju odpadu i daty, w których będą odbierane odpady komunalne, w szczególności w związku z przyczynami organizacyjnymi, jeśli zmiana tego rodzaju nie wpłynie na częstotliwość załadunku i wywozu odpadów określoną w SIWZ. Zmiana Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. (zmiana niewymagająca sporządzenia aneksu). 5. Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany redakcyjne weryfikujące dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

/-/BURMISTRZ

Miasta i Gminy Gołańcz

 

mgr inż. Mieczysław DURSKI

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2018 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Bielecki
Ilość wyświetleń: 190
14 listopada 2018 11:13 Bartosz Bielecki - Dodanie załącznika [zalaczniki_do__siwz_do_edycji_.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2018 11:13 Bartosz Bielecki - Dodanie załącznika [siwzzagospodarowanie_odpadow_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2018 11:12 Bartosz Bielecki - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu__bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)