Przetargi

Przebudowa drogi gminnej w Czerlinie

ZP 341/03/08

Gołańcz, 2008-05-07

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

robota budowlana

 

 

nazwa zamówienia:

 

 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CZERLINIE

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 Nazwa zamawiającego: BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Ulica: Dr P. Kowalika nr 2

 Kod Miejscowość: 62-130 Gołańcz

Strona WWW: www.golancz.pl

E-mail : golancz@bazagmin.pl

Godziny urzędowania : 715-1515

 

2) Określenie trybu zamówienia:

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3)  Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: w siedzibie Zamawiającego codziennie w godzinach od 7:15 do 15:15, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: bezpłatnie.

 -Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych         warunków zamówienia: www.bip.golancz.pl  

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

CPV 45233120-6

Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej  Czerlin – Panigródz na odcinku o długości 689,17 m. Przedsięwzięcie obejmuje następujące prace w zakresie branży drogowej: roboty ziemne, podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, pokrowiec bitumiczny w postaci powierzchniowego utrwalenia, ścinanie i profilowanie poboczy wraz z ich utwardzeniem. Przy remoncie drogi wykonywane będą wyłącznie roboty branży drogowej. Przewidziana do remontu droga położona jest na terenie gminy Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie. Początek remontowanej drogi rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą gminną Oleszno-Panigródz, kończy w km 0+689,17 włączeniem do istniejącej nawierzchni bitumicznej przedmiotowej drogi. Lokalizacja drogi jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

 

Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - STQWiOR

 

rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – z dniem przekazania terenu budowy

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 26 czerwca 2008

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

7.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 

7.2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

7.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

7.4. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.5. Udzielą na wykonane roboty i zamontowane materiały 36 miesięcznego okresu gwarancji

 

 8) Informacja na temat wadium:

Oferent nie wnosi wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Oferowana cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:

 Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. Dr P. Kowalika nr 2

62-130 Gołańcz

 do dnia 2008-05-29 do godz. 10:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. Dr P. Kowalika nr 2

62-130 Gołańcz

 do dnia 2008-05-29 do godz. 10:30

                   

12) termin związania ofertą

okres 30 dni od daty złożenia oferty.

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 nie dotyczy

                                  

                                                                               BURMISTRZ MIASTA I GMINY

                                                                                                 GOŁAŃCZ

                                                                                mgr inż. Mieczysław Durski

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2008 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Bielecki
Ilość wyświetleń: 3701
08 maja 2008 09:55 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.
08 maja 2008 09:54 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.
08 maja 2008 09:51 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.