Przetargi

WYBÓR BANKU DO OBSŁUGI KREDYTÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - 2 postępowanie

 

ZP 341/05/08

Gołańcz, 2008-05-21

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

WYBÓR  BANKU DO OBSŁUGI KREDYTU NA RELIZACJĘ NA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Dr P. Kowalika nr 2

62-130 Gołańcz

www.golancz.pl

golancz@bazagmin.pl

7:15 - 15:15

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, codziennie w godzinach od 7:15 do 15:15 pokój nr 23

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 0

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa następujących kredytów:

CPV 66130000-0

 

PAKIET  nr 1

Kredyt na realizację wydatków związanych z finansowaniem zadania pn.  „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Gołańcz”

o następującej charakterystyce:

  1. Kwota kredytu – 360.000,00 PLN (słownie: trzystasześćdziesiąttysięcy złotych   00/100)
  2. okres kredytowania – kredytobiorca zobowiązuje  się na spłatę kredytu wraz z odsetkami do dnia 31 maja 2015 roku
  3. okres karencji – do 27.02.2009 roku.
  4. początek spłaty kapitału – 28.02.2009 rok
  5. Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w n/w ratach:

 

 

Data spłaty

Wysokość raty

28.02.2009

20000

30.06.2010

30000

28.02.2011

10000

30.04.2012

50000

31.05.2013

90000

31.05.2014

80000

31.05.2015

80000

RAZEM

360000

 

 

6.        Odsetki naliczane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych od aktualnego stanu zadłużenia.

7.        Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nastąpi w ciągu 2 dni od podpisania umowy do 31.12.2008 roku

8.        Forma zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco.

                                                         

 

 

 

PAKIET NR 2

Kredyt w wysokości  400.000,00 zł na realizację wydatków związanych z finansowaniem zadania pn. „Przebudowę ulicy Powstańców Wielkopolskich w Gołańczy

o następującej charakterystyce:

  1. Kwota kredytu – 400.000,00 PLN (słownie: czterystatysięcy złotych  00/100)
  2. okres kredytowania – kredytobiorca zobowiązuje  się na spłatę kredytu wraz z odsetkami do dnia 31 marca 2015 roku
  3. okres karencji – do 29.04.2009 roku.
  4. początek spłaty kapitału – 30.04.2009 rok
  5. Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w n/w ratach:

 

DATA SPŁATY        

Wysokość raty

30.04.2009

10000

20.12.2010

10000

28.02.2011

20000

30.09.2012

100000

30.09.2013

80000

31.03.2014

100000

31.03.2015

80000

RAZEM

400000

 

14.     Odsetki naliczane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych od aktualnego stanu zadłużenia.

15.     Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nastąpi w ciągu 2 dni od podpisania umowy do 31.12.2008 roku

16.     Forma zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

7) Informacja na temat wadium: oferent nie wnosi wadium

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Oferowana cena

100%

9) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Dr P. Kowalika nr 2

62-130 Gołańcz

Pokój nr 12

do dnia 2008-06-06 do godz. 10:00

10) termin związania ofertą

okres 30 dni  od daty złożenia oferty.       

 

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

                                                                                            mgr inż. Mieczysław Durski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2008 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Bielecki
Ilość wyświetleń: 3360
21 maja 2008 12:07 (Bartosz Bielecki) - Zmiana treści dokumnetu.
21 maja 2008 12:05 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.
21 maja 2008 12:05 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.