Wykaz podmiotów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz punktów, w których można oddać odpady w postaci folii, sznurka lub opon wytworzonych w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629; Dz.U. z 2019 r., poz. 730, poz. 1403, poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty...

DECYZJA zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

DECYZJA zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Informacja o znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Gołańcz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Na terenie Miasta i Gminy Gołańcz podmiotami odbierającymi zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny są firmy: Plus AGD RTV A.D.P. Przytarscy Sp. J. ul. Składowa 5, 62-130 Gołańcz, Artcom1 Artur Kościelny, ul. Rynek 14, 62-130 Gołańcz.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Zgodnie z art. 3