Komunikaty

Kontrola umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

 

GO.1710.2019.AG                                                                                                                          Gołańcz, dnia 27.03.2019 r.

 

INFORMACJA

 

Kontrola umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

 

            Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629) oraz Uchwały
NR XXIII/251/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz, Burmistrz MiG Gołańcz informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

            W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem - wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu https://bip.golancz.pl/ w dziale Gospodarka odpadami w zakładce Wykaz podmiotów.

            Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domu kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

            W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

            Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

            Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a).

            Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego
z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

            Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2).

            Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku  w gminach Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

            W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Miasta i Gminy Gołańcz zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

            Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny do 500 zł.

 

 

 

/-/Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

mgr Urszula Wierzbicka

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-03-2019
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Górska Agnieszka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2019 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Górska
Ilość wyświetleń: 613
27 marca 2019 15:14 (Agnieszka Górska) - Opublikowanie dokumentu.
27 marca 2019 15:14 (Agnieszka Górska) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)