Przetargi

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TOMCZYCE-POTULIN

 

ZP 341/07/08

Gołańcz, 2008-08-08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

robota budowlana

 

 

nazwa zamówienia:

 

 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TOMCZYCE-POTULIN

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 Nazwa zamawiającego: BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Ulica: Dr P. Kowalika nr 2

 Kod Miejscowość: 62-130 Gołańcz

Strona WWW: www.golancz.pl

E-mail : golancz@bazagmin.pl

Godziny urzędowania : 715-1515

 

2) Określenie trybu zamówienia:

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3)  Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: w siedzibie Zamawiającego codziennie w godzinach od 7:15 do 15:15, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: bezpłatnie.

 -Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych         warunków zamówienia: www.bip.golancz.pl  

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

CPV 45233120-6

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej  Tomczyce-Potulin na odcinku 750 mb (od 0+963KM do 1+713KM).

 

Stan istniejący:

 

Droga Tomczyce – Potulin łączy dwie wsie Tomczyce i Potulin oraz rozrzucone gospodarstwa rolne wśród pól uprawnych. W istniejącym stanie droga jest o nawierzchni kamienno – żużlowo – pisakowej, bardzo nierówna  o nieuregulowanych spadkach poprzecznych i powodująca duże zapylenia. Szerokość jej waha się od 3,20 do 4,20. Pobocza są lokalnie zawyżone oraz zarośnięte krzakami. Rowy nie spełniają swojego zadania. Drzewa rosną na poboczach i ograniczają skrajnię jezdni. Zjazdy są gruntowe. Droga nie jest oznakowana.

 

Stan projektowany:

 

Nawierzchnia z podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową:

  • w-wa ścieralna podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami 5/8, 8/12 i emulsją asfaltową,
  • w-wa podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym po zagęszczeniu gr. 20 cm.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

 

Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - STQWiOR

 

rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – z dniem przekazania terenu budowy

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 30 września 2008

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

7.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 

7.2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

7.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

7.4. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.5. Udzielą na wykonane roboty i zamontowane materiały 36 miesięcznego okresu gwarancji

 

 8) Informacja na temat wadium:

Oferent nie wnosi wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Oferowana cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:

 Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. Dr P. Kowalika nr 2

62-130 Gołańcz

 do dnia 2008-09-01 do godz. 10:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. Dr P. Kowalika nr 2

62-130 Gołańcz

 do dnia 2008-09-01 do godz. 10:30

                  

12) termin związania ofertą

okres 30 dni od daty złożenia oferty.

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 nie dotyczy

                                                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                                                               Miasta i Gminy

                                                                                                                       mgr inż. Mieczysław Durski

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 sierpnia 2008 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Bielecki
Ilość wyświetleń: 3877
26 sierpnia 2008 13:10 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.
12 sierpnia 2008 11:16 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.
08 sierpnia 2008 12:41 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.