Przetargi

ROZBUDOWA I WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

ZP 341/07/08

Gołańcz, 2008-07-24

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

robota budowlana

 

 

nazwa zamówienia:

 

 ROZBUDOWA I WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 Nazwa zamawiającego: BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Ulica: Dr P. Kowalika nr 2

 Kod Miejscowość: 62-130 Gołańcz

Strona WWW: www.golancz.pl

E-mail : golancz@bazagmin.pl

Godziny urzędowania : 715-1515

 

2) Określenie trybu zamówienia:

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3)  Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: w siedzibie Zamawiającego codziennie w godzinach od 7:15 do 15:15, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: bezpłatnie.

 -Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych                 warunków zamówienia: www.bip.golancz.pl  

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

CPV 45230000-8

         45233100-2

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych z budową oświetlenia :

-          na ulicy Lipowej w Gołańczy, gdzie w zakres robót wchodzi :

·         ustawienie szafki oświetlenia ulicznego,

·         ustawienie słupów oświetleniowych sześciokątnych, stalowych z oprawami sodowymi 100W,

·         wykonanie linii kablowej YAKY 4x25

·         montaż opraw o mocy 100W na istniejących słupach linii napowietrznej

·         uziemienie słupów oświetleniowych i linii kablowej,

·         demontaż zbędnych przewodów linii napowietrznej,

·         demontaż opraw rtęciowych z wysięgnikami

-          na ulicy Klasztornej w Gołańczy,

·         montaż przewodów izolowanych ASXSn 2x25 na istniejących słupach linii napowietrznej zalicznikowej „ROMA” i „GS”

·         montaż opraw sodowych o mocy 100W na wysięgnikach rurowych,

·         montaż opraw o mocy 150W na wysięgnikach rurowych,

·         montaż na słupach linii napowietrznej szafek oświetleniowych wyposażonych w zabezpieczenia, zegar astronomiczny i jednofazowy pomiar energii ( podliczniki )

-          drogi do cmentarza w Panigrodzu

·         ustawienie słupów pojedynczych P-10/ŻN,

·         ustawienie słupów bliźniaczych B-10/ŻN,

·         montaż opraw sodowych o mocy 100W na wysięgnikach rurowych,

·         montaż uziemienia i ochrony przeciwpożarowej.

 

Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - STQWiOR

 

rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – z dniem przekazania terenu budowy

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 30 września  2008

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

7.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 

7.2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

7.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

7.4. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.5. Udzielą na wykonane roboty i zamontowane materiały 36 miesięcznego okresu gwarancji

 

 8) Informacja na temat wadium:

Oferent nie wnosi wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Oferowana cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:

 Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. Dr P. Kowalika nr 2

62-130 Gołańcz

 do dnia 2008-08-22 do godz. 10:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. Dr P. Kowalika nr 2

62-130 Gołańcz

 

 do dnia 2008-08-22 do godz. 10:30

 

                  

 

12) termin związania ofertą

 

okres 30 dni od daty złożenia oferty.

 

                          

 

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

nie dotyczy

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

 

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

 nie dotyczy

 

z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Gołańcz

Zastępca Burmistrza

Urszula Wierzbicka

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.07.2008
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarczych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bartosz Bielecki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2008 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Walkowiak
Ilość wyświetleń: 4340
24 lipca 2008 10:12 (Magdalena Walkowiak) - Dodanie załącznika.
24 lipca 2008 10:08 (Magdalena Walkowiak) - Dodanie załącznika.
24 lipca 2008 10:03 (Magdalena Walkowiak) - Dodanie załącznika.