Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą...

Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie BZP nr 615380-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Nazwa zadania: Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych Znak postępowania: ZP.271.13.2017 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówien

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie BZP nr 605381-N-2017 z dnia 2017-10-23 r. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz Zamieszczanie ogłoszenia: Zam