Referat Organizacyjno–Administracyjny

Stanowiska

kier.referatu organizacyjno-administracyjnego, stan. ds. obsługi organów gm. i archiwizacji

Informacje

kier.referatu organizacyjno-administracyjnego, stan. ds. obsługi organów gm. i archiwizacji - Alina Wachowiak

1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miasta i Gminy w Gołańczy i jej organów, przygotowywanie materiałów na posiedzenia oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i czuwanie nad ich realizacją przez właściwe podmioty i jednostki organizacyjne.
2. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami materiałów dotyczących projektów uchwał rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.
3. Przechowywanie uchwał podejmowanych przez radę i jej komisje.
4. Przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych.
5. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy i jej komisji.
6. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań rady, jej komisji i burmistrza.
7. Prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień rady i jej komisji.
8. Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.
9. Organizowanie szkoleń radnych.
10. Prowadzenie archiwum zakładowego.
11. Prowadzenie ewidencji radnych i wymaganej dokumentacji personalnej.
12. Czuwanie nad terminową realizacją wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych przez zainteresowane podmioty.
13. Przekazywanie aktów prawnych podejmowanych przez Radę, w postaci elektronicznej, do redakcji Dziennika Urzędowego Wojewody Wielkopolskiego.
14. Nadzorowanie pracy Referatu Organizacyjno-Administracyjnego.

stanowisko ds. kultury, sportu i działalności gospodarczej

Informacje

stanowisko ds. kultury, sportu i działalności gospodarczej - Agnieszka Ćwik

1. Administrowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi.
2. Sprawy związane z działalnością gospodarczą.
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Obsługa Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golańczy.
5. Współpraca MiG Gołańcz z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.
6. Zagadnienia związane z kulturą fizyczną i turystyką, kulturą i sztuką, ochroną zdrowia.
7. Sprawy z zakresu organizacji prac publicznych, interwencyjnych i staży.
8. Obsługa finansowa mieszkańców Czesławic i Buszewa w zakresie odprowadzanych ścieków.
9. Obsługa Miejsko-Gminnej Rady Sportu.
10. Rozliczanie dotacji.
11. Wliczanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy.

stanowisko ds. organizacyjnych

Informacje

stanowisko ds. organizacyjnych - Agnieszka Ogrodnik

1. Prowadzenie sekretariatu.
2. Obsługa organizacyjno-administracyjna burmistrza, zastępcy burmistrza i sekretarza.
3. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
4. Prowadzenie wykazu urlopów pracowników.
5. Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędne materiały, sprzęt, prowadzenie magazynu materiałów kancelaryjnych.
6. Zaopatrywanie pracowników w środki bhp i odzież roboczą.
8. Prenumerata czasopism.
9. Koordynacja prac związanych z przynależnością MiG Gołańcz do związków, stowarzyszeń
i innych organizacji.

sprzątaczka

Informacje

sprzątaczka - Małgorzata Laskowska

1. Dbałość o porządek w urzędzie.

pracownik gospodarczy

Informacje

pracownik gospodarczy - Sławek Aleksandrowski

1. Dbałość o porządek przy urzędzie.
2. Wykonywanie drobnych napraw w budynku urzędu.

stanowisko ds.oświaty

Informacje

stanowisko ds.oświaty - Natalia Ciemna

1. Sprawy związane z zadaniami gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe.
2. Pomoc materialna dla uczniów, stypendia szkolne, zasiłki szkolne.
3. Odpłatności za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach oświatowych.
4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
5. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

stanowisko ds. obsługi interesanta

Informacje

stanowisko ds. obsługi interesanta - Sandra Maćkowska

1. Obsługa interesantów urzędu.
2. Rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
4. Prowadzenie rejestru petycji.
5. Prowadzenie rejestru wniosków o informację publiczną.
6. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

Stanowisko ds. informatyki

Informacje

Stanowisko ds. informatyki - Kamil Siwka

1.Obsługa techniczno – komputerowa urzędu.
2.Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej urzędu.

pracownik gospodarczy

Dokumenty

Prawo lokalne

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

Rejestry i ewidencje

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2015 17:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3015
26 marca 2020 08:01 (Kamil Siwka) - Dodanie stanowiska: pracownik gospodarczy.
18 marca 2020 11:49 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych stanowiska: stanowisko ds. kultury, sportu i działalności gospodarczej .
25 lutego 2020 08:42 (Kamil Siwka) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. informatyki.