Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Początek formularza Ogłoszenie BZP nr 503083-N-2018 z dnia 2018-01-11 r. Nazwa zadania:

Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy oczku wodnym "Żabiak"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy oczku wodnym "Żabiak" Ogłoszenie BZP nr 502534-N-2018 z dnia 2018-01-10 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu wsp&...

Przebudowa drogi w Rybowie II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nazwa zadania: Przebudowa drogi w Rybowie II etap Ogłoszenie BZP nr 501798-N-2018 z dnia 2018-01-05 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Początek formularza Nr ogłoszenia BZP: 501062-N-2018 z dnia 2018-01-04 r. Nazwa zadania: Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dot

Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap III

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nr ogłoszenie BZP: 500863-N-2018 z dnia 2018-01-04 r. Nazwa zadania: Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap III Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą...

Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie BZP nr 615380-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Nazwa zadania: Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych Znak postępowania: ZP.271.13.2017 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówien

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą...