Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie BZP nr 605381-N-2017 z dnia 2017-10-23 r. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Chodnik przy zamku - II etap

Zamawiajacy Miasto i Gmina Gołańcz przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Chodnik przy zamku - II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamawiający: Miasto i Gmina Gołańcz Nazwa zadania: Chodnik przy zamku - II etap Ogłoszenie BZP nr 582225-N-2017 z dnia 2017-09-05 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...