Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud - etap IV

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Początek formularza Ogłoszenie BZP nr 501744-N-2019 z dnia 2019-01-09 r. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud - etap IV Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46 - etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr BZP 501168-N-2019 z dnia 2019-01-07 r. Nazwa zadania: Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46 - etap II Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą...

Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie BZP nr 648960-N-2018 z dnia 2018-11-20 r. Nazwa zadania: Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Nr ogłoszenia BZP: 647516-N-2018 z dnia 2018-11-14 r. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...