Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - Wyposażenie sal lekcyjnych w ramach projektu Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna –dostawa sprzętu elektronicznego.

Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 21-06-2018 Termin składania ofert 28-06-2018 Numer ogłoszenia 1120296 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Oferty należy składać do dnia 28.06.2018 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Klasztorna 3, 62-130 Gołańcz, Polska) w sekretariacie szkoły. Osoba...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Kredyt związany z deficytem budżetu, znak postępowania ZP.271.10.2018

Informacja w załączniku. UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić...

Kredyt związany z deficytem budżetu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie BZP nr 570013-N-2018 z dnia 2018-06-08 r. Nazwa zadania: Kredyt związany z deficytem budżetu Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...